October 30, 2020

De beste wagens!

Retour Goederen Procedure (RGP), Afwikkeling garantie claims, reparaties en creditnota’s

Car Systems Benelux (CSB) is constant op zoek naar manieren om de service naar klanten te verbeteren en te optimaliseren. Een belangrijk deel van deze service bestaat uit/is het in ontvangst nemen en verwerken van aangeboden reparaties, retourgoederen en garantieclaims. Om dit goed en snel te kunnen doen hebben wij enkele spelregels opgesteld.

Wanneer u een door CSB geleverd product wilt retourneren of opsturen voor reparatie hetzij een garantieclaim wilt deponeren dient u dit te melden bij CSB. Dit kan telefonisch bij Verkoop binnendienst of  technische dienst (lees: Klantenservice), per fax (+31 (0)76 5723637) of per email (tech@csb.nl).

CSB geeft u dan een RMA (Return Merchandise Authorisation). Deze autorisatie is een nummer waarmee de aantekening van het retourgoed in “aankomende goederen“ / CRM-bestand wordt gemaakt. Dit nummer schrijft u op de doos of voegt u bij uw retourzending. Download hier het RMA formulier (PDF)

Zorg bij reparaties tevens voor een duidelijke klachtomschrijving en stuur bij een garantieclaim altijd de aankoopnota mee.

 • Stuur uw materiaal franco en deugdelijk verpakt aan ons toe. Als wij bij ontvangst van uw goederen (zichtbare) transportschade constateren omdat het product ondeugdelijk is verpakt, zullen wij het betreffende pakket weigeren en direct aan u retourneren.
 • Ook door klanten aan de balie aangeboden reparaties dienen ingeschreven te worden. De balieklant krijgt een geprinte kopie van de inschrijving.

Aan de hand van het aan u uitgereikte nummer kunt u de status van uw retourzending checken.

Creditnota’s

Alleen goederen die voor 100% als nieuw te verkopen zijn, qua samenstelling en verpakking- komen in aanmerking voor creditering. Bij creditering wordt dan 10% behandelingskosten in nota gebracht. Specifiek bestelde onderdelen kunnen niet geretourneerd worden (b.v. handzenders op code, speciaal geprogrammeerde units.)

Bij beschadigde verpakking, door singles, direct op de showdoos geplakte stickers etc. wordt 30% in mindering gebracht.

Goederen welke gemonteerd geweest zijn of goederen die langer dan twee maanden geleden aan u geleverd zijn komen niet voor creditering in aanmerking.

Bij goederen zonder retourformulier en, in geval van reparaties, zonder klachtomschrijving worden door CSB de kosten van volledig testen en uitzoeken van bijbehorende bescheiden aan u doorberekend. Over deze procedure kan niet worden gereclameerd!

Garantie Claims

Garantie wordt bepaald volgens Art. 9 garantie van de Algemene leveringsvoorwaarden Car Systems Breda B.V..

 • In geval van garantie JA: volgens de garantievoorwaarden van CSB (of leverancier) wordt het product vervangen of gerepareerd.
 • In geval garantie NEE: product wordt gerepareerd of betalend vervangen.

Wat valt niet onder garantie

 • Schade veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, oneigenlijk gebruik, diefstal en vloeistofschade
 • Kosten van uitbouw en (her)installatie van het product
 • Service welke door, niet door CSB geautoriseerd personeel, is uitgevoerd
 • Elk product waarvan het serie en/of typenummers zijn afgedekt, verandert of verwijderd.
 • Gevolgschade aan andere componenten
 • Elk product gekocht buiten de Benelux
 • Elk product niet gekocht bij een dealer van CSB
 • Defecte toestellen zonder geldig garantiebewijs/ aankoopnota

Reparaties

Aan te bieden apparatuur dient compleet (met kabelbomen, afstandsbedieningen, frontpanelen, codekaart, aankoopnota, etc.) te worden aangeleverd, goed verpakt met een pakbon en klachtomschrijving.

 • Prijsopgaaf (PO) geschiedt boven de € 75.
 • PO wordt aan klant gedaan. In afwachting van bevestiging klant worden goederen met REFERENTIE CSB opgeslagen in het magazijn.
 • Klant gaat akkoord met PO: wordt desbetreffende reparatie uitgevoerd en verzonden aan klant.
 • Klant gaat niet akkoord met PO: goederen gaan retour klant of worden vernietigd waarbij de verzendkosten c.q. onderzoekskosten à € 17 aan de klant worden doorberekend.

In het geval dat de klant niet akkoord gaat met de hoogte van de PO of toch aanspraak wil maken op garantie kan de klant dit overleggen met de operationele manager.

 • Minimum reparatie tarief is, bij verzending, € 17 netto exclusief BTW.
 • Materialen welke niet door CSB geleverd zijn worden “Per geregistreerde post “retour gezonden en hiervoor wordt € 10 in rekening gebracht.
 • Goederen ter reparatie welke wachten op aanvullingen zoals codes en/of handzenders, prijsopgaven waarop geen reactie komen worden na 2 x contact als post gefrankeerd retour gezonden met briefje (standaard).
 • Units en onderdelen welke op verzoek worden gecodeerd of aangepast kunnen niet worden retourgenomen.
 • dB-drag reparaties: Op dB-drag reparaties wordt geen garantie verleend.
 • Componenten worden niet als onderdeel geleverd (Vaak is het zo dat niet alleen het gevraagde component defect is. Daarom is het beter het apparaat ter reparatie aan te bieden.).

De garantietermijn op reparatie is 90 dagen vanaf de servicebon-datum, mits de klacht in direct verband staat met de uitgevoerde reparatie. Dit ter beoordeling van afd. S&T Car Systems Benelux B.V.

Werken aan auto’s voor derden

 • Afspraak wordt door CSB gemaakt met het inbouwbedrijf. CSB planned de afspraak (langskomen heeft dus geen zin) en geeft een indicatie van prijs rekeninghoudend met uurloon van € 65 p/u excl. BTW en verbruikt materiaal. CSB stuurt u een bevestiging van de afspraak welke u getekend voor akkoord retour faxt.
 • De monteur dient aanwezig te zijn, niet de eindgebruiker.
 • Technische medewerkers van CSB kunnen alleen ONVERZEKERD aan auto’s werken. Garantiebepaling en/ of reparatie dient aan de hand van uitgebouwde units te worden gedaan. Inbouwbedrijf levert deze aan, of als het niet anders kan, de eindgebruiker met opdrachtbon aan de balie.
 • In geval van controle van units in auto’s of controleren van inbouw, dient de auto c.q. de elektrische installatie (lampjes, computers, etc) samen met de inbouwer te worden gecontroleerd, evt. krassen en onregelmatigheden dienen te worden gesignaleerd.
 • Na werkzaamheden aan de auto dient de werking en elektrische installatie te worden gecontroleerd. Dit wordt afgetekend op het formulier.

Omtrent garantie (kopie van algemene leverings- en verkoopvoorwaarden)

Artikel 9 garantie:

 • Garantie voor geleverde goederen en/ of verrichtte diensten, strekt zich niet verder uit in het algemeen dan tot het herstellen van de geleverde goederen of het gratis leveren van nieuwe onderdelen een en ander ter beoordeling van Car Systems. Gevolgschade en/ of uitbouw-vergoeding zijn niet op Car Systems te verhalen.
 • Car Systems garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten, gedurende een periode van 12 maanden na levering.
 • Voor goederen waarop fabrieksgarantie van toepassing is, gelden uitsluitend en alleen de garantievoorwaarden van die betreffende fabriek, zonder dat verder verhaal op Car Systems mogelijk is.
 • In dien de in lid 2 genoemde garantie van toepassing is en de zaak een gebrek vertoond, is Car Systems verplicht binnen 30 dagen nadat de koper hem het gebrek heeft gemeld, de zaak te herstellen.
 • Car Systems kan er voor kiezen om de zaak te vervangen.
 • De koper kan slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien: Car Systems tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen, of Indien de koper aantoont dat de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond, dat deze niet aan de overeenkomst beantwoord.
 • De garantie vervalt indien de koper die schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak. Onder onjuiste behandeling wordt ondermeer verstaan waterschade, inbouw- en/ of montage fouten, transportschade en/ of oneigenlijk gebruik
 • De koper dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantie termijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt.
 • De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak is verwijderd of gewijzigd.
 • Elke aanspraak op garantie vervalt, indien derden zonder schriftelijke toestemming van Car Systems aan de geleverde goederen reparaties of werkzaamheden verrichten of hebben verricht.