October 30, 2020

De beste wagens!

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
CAR SYSTEMS BREDA B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden Car Systems Breda B.V zoals gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissements-rechtbank te Breda.

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID VAN ONZE VOORWAARDEN
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Car Systems Breda B.V. en/of handelend onder de naam Car Systems Benelux, hierna te noemen Car Systems, en een koper waarop Car Systems deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

ARTIKEL 2: OFFERTES
De door Car Systems gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

ARTIKEL 3: LEVERING

 • Orders met een factuurwaarde vanaf € 400,- (netto exclusief BTW), worden franco huis verzonden. Op orders onder dit bedrag berekent Car Systems Benelux een vrachtbijdrage van € 12,50. Voor expresseleveringen en zaterdagleveringen wordt € 17,50 doorberekend. Naleveringen zijn franco huis
 • De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
 • Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten en transportkosten, verschuldigd zijn.

Car Systems heeft het recht – zonder een opgaaf van reden – een order te weigeren en is niet aansprakelijk voor indirecte, dan wel directe schade die hieruit ontstaat, dan wel kan ontstaan.Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de koper Car Systems derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Levertijden en reparatietijden worden slechts bij benadering aangegeven en zijn niet bindend. Overschrijding met een niet ongebruikelijk lange termijn van de in dit artikel genoemde termijnen, geeft aan de zijde van de afnemer geen recht op annulering van de overeenkomst of schadevergoeding. Ook niet na ingebrekestelling

ARTIKEL 4: DEELLEVERINGEN
Het is Car Systems toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Car Systems bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

ARTIKEL 5: TECHNISCHE EISEN, ENZ.
Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, is Car Systems er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen, die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit indien bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt.

Ook alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst nadrukkelijk te worden gemeld.

ARTIKEL 6: MONSTERS, MODELLEN EN VOORBEELDEN
Indien door Car Systems een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

ARTIKEL 7: WIJZIGINGEN IN DE TE LEVEREN ZAKEN
Car Systems is bevoegd zaken te leveren die op de volgende punten afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken: technische specificaties en/of uiterlijk. Indien Car Systems van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De koper heeft deze bevoegdheid gedurende 14 dagen nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

ARTIKEL 8: BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
De vorderingen van Car Systems op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 • Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Car Systems omstandigheden ter kennis komen, die Car Systems goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • Indien Car Systems de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is.
 • In de genoemde gevallen is Car Systems bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en onverminderd het recht tot schadevergoeding te vorderen.
 • Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Car Systems zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Car Systems bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 9: GARANTIE

 1. Garantie voor geleverde goederen en/of verrichte diensten, strekt zich niet verder uit in het algemeen dan tot het herstellen van de geleverde goederen of het gratis leveren van nieuwe onderdelen een en ander ter beoordeling van Car Systems. Gevolgschade, in en/of uitbouwvergoeding zijn niet op Car Systems te verhalen.
 2. Car Systems garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten, gedurende een periode van 12 maanden na levering.
 3. Voor goederen waarop fabrieksgarantie van toepassing is, gelden uitsluitend en alleen de garantievoorwaarden van die betreffende fabriek, zonder dat verder verhaal op Car Systems mogelijk is.
 4. Indien de in lid 2 genoemde garantie van toepassing is en de zaak een gebrek vertoont, is Car Systems verplicht binnen 30 dagen nadat de koper hem het gebrek heeft gemeld, de zaak te herstellen.
 5. Car Systems kan er voor kiezen om de zaak te vervangen.
 6. De koper kan slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien:

  • Car Systems tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen, of
  • indien de koper aantoont dat de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond, dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.

 7. De garantie vervalt indien de koper de schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: waterschade, inbouw- en of montagefouten, transportschade en/of oneigenlijk gebruik.
 8. De koper dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt.
 9. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak is verwijderd of gewijzigd.
 10. Elke aanspraak op garantie vervalt, indien derden zonder schriftelijke toestemming van Car Systems aan de geleverde goederen reparaties of werkzaamheden verrichten of hebben verricht.

ARTIKEL 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De door Car Systems geleverde zaken blijven het eigendom van Car Systems, totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Car Systems gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

  • De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf.
  • De tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Car Systems verrichtte of te verrichten diensten.
  • Eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).

 2. Door Car Systems afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
 3. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Car Systems gerechtigd afgeleverde
  zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden, weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen, op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
 4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Car Systems zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden, op de hoogte te stellen.

De koper verplicht zich op eerste verzoek van Car Systems:

 • De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal, en de polis van deze verzekering ter inzage te geven.
 • Alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigen eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, te verpanden aan Car Systems op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW
 • De vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van de onder eigendomsvoorbehoud door Car Systems geleverde zaken, te verpanden aan Car Systems.
 • De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Car Systems.
 • Op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Car Systems ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

ARTIKEL 11: GEBREKEN, KLACHTTERMIJNEN

 1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig als daarna mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

  • Of de juiste zaken zijn geleverd.
  • Of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid), overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.
  • Of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden
  voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

 2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk aan Car Systems te melden.
 3. Niet zichtbare gebreken dient de koper, binnen 14 dagen na ontdekking en aflevering, schriftelijk te melden aan Car Systems.
 4. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming, aan Car Systems worden geretourneerd.

ARTIKEL 12: PRIJSVERHOGING

 • Indien Car Systems met de koper een bepaalde prijs overeenkomst, is Car Systems niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Car Systems mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
 • Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de koper de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

ARTIKEL 13: BETALING

 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de huidige bankrekening van Car Systems . Na het verstrijken van de factuurdatum is de koper in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag rente verschuldigd ter grootte van de wettelijke rente.
 2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper, zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
 3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting.
 4. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten
  ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. In ieder geval is de koper een percentage verschuldigd, met een minimumbedrag van € 30,00 :

  • over de eerste € 3.000,00: 15%
  • over het meerdere tot € 5.900,00: 10%
  • over het meerdere tot € 14.750,00: 8%
  • over het meerdere tot € 59.000,00: 5%
  • over het meerdere: 3%

  Indien Car Systems aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 5. De koper is jegens Car Systems de door Car Systems gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Car Systems en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

ARTIKEL 14: AANSPRAKELIJKHEID
Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 9 van deze voorwaarden.

 1. Ter zake van bijkomende dienstverlening, is de aansprakelijkheid van Car Systems beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt.
  Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot
  € 11.500,00.
 2. Bovenstaande beperkingen gelden niet, indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Car Systems of haar leidinggevende ondergeschikten.
  Overigens gelden voor de aansprakelijkheid de wettelijke regels.

ARTIKEL 15: OVERMACHT

 1. Onder overmacht wordt verstaan; omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Car Systems zijn toe te rekenen. Hieronder zijn (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van cliënt, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Car Systems, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waarvan Car Systems afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
 2. Car Systems heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Car Systems haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Car Systems opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Car Systems niet mogelijk is, langer duurt dan 30 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Car Systems bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverd c.q. het te leveren deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als het een afzonderlijk contract betrof. Dit geldt echter niet als het reeds geleverd c.q. te leveren deel geen zelfstandige waarde heeft.

ARTIKEL 16: GESCHILBESLECHTING

 1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, zal elk geschil tussen koper en Car Systems, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Breda. Car Systems blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden, voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
 2. De koper heeft het recht gedurende een maand nadat Car Systems zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT
Op elke overeenkomst tussen Car Systems en de koper is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 18: WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN
Car Systems is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Car Systems zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de koper in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld.

ARTIKEL 19: INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Alle door Car Systems verstrekte tekeningen, schema’s, ontwerpen, prijslijsten, materiaallijsten, handboeken, enzovoort, blijven eigendom van Car Systems. Zij mogen zonder toestemming van Car Systems noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan een archiefkopie voor intern gebruik bij de koper. Zij mogen niet aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, tenzij dit uitdrukkelijk wordt overgedragen aan de koper.
 2. Car Systems garandeert dat de door haar geleverde goederen als zodanig geen inbreuk maken op rechten van derden van welke aard dan ook.